Sushi Tei - 5 Lý Tự Trọng - Nova FnB

    Find an outlet

    Sushi Tei – 5 Lý Tự Trọng