Sushi Tei - 200A Lý Tự Trọng - Nova FnB

    Find an outlet

    Sushi Tei – 200A Lý Tự Trọng